banner banner

Villkor

AUKTIONSVILLKOR INTERNETAUKTION 2020
Auktionsförrättare: ASVT:s Trottex AB (Trottex)

Ladda ner som pdf [+]


ALLMÄNT

Auktionen är öppen för svensk-, norsk, dansk eller finskregistrerade travhästar samt för engelska fullblod registrerade hos Svensk Galopp. Försäljningen sker på Internet (www.asvt.se) auktionsdagen mellan klockan 18:00 – klockan 21:00. Försäljningstiden förlängs därefter med 5 minuter från senaste bud på de hästar som haft budgivning inom fem minuter före sluttid. Läggs ytterligare bud inom denna femminutersperiod förlängs försäljningstiden med ytterligare fem minuter från senaste bud och så vidare s k dynamisk sluttid.

      Maxbud kan lämnas på hästen redan innan försäljningstiden så snart hästen visas på auktionssiten.

      Säljaren ansvarar för de uppgifter som lämnats för respektive häst och säljaren svarar för hästen fram till avlämnandet, därefter övergår ansvaret på köparen.

      Säljaren ansvarar för utlämningen av hästen och förbinder sig att inte sälja hästen under auktionstiden eller efter att köpeavtal ingåtts. Säljaren godkänner att lämnade personuppgifter (namn, postadress och telefonnummer) anges på Internetsidan. I fall det är fråga om konsumentköp enligt konsumentköplagen kan det finnas tvingande bestämmelser som ersätter eller modifierar bestämmelser i dessa villkor. Vad som i villkoren stadgas rörande ”Hästen” eller ”Djuret” gäller också då försäljning avser annan vara, tjänst, nyttighet eller rättighet.

 

ASVT:s Trottex AB är personuppgiftsansvarig. ASVT:s Trottex ABs kontaktuppgifter är:

E-post: trottex@asvt.se

Postadress: ASVT:s Trottex AB, c/o Stockholms Travsällskap, Box 20501, 161 02 Bromma

Dataskyddsombuds kontaktuppgifter är:

Namn: Sara Lennartsson

E-post: sara.lennartsson@asvt.se

Telefon: 070-748 03 93

Vid genomförande av auktion och försäljning kommer ASVT:s Trottex AB behandla personuppgifter som är nödvändiga för att genomföra auktionen och fullgöra det avtal som uppstår i och med auktionen och försäljningen enligt artikel 6 st. 1b Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). 

För marknadsföring av kampanjer, erbjudanden, nya produkter eller tjänster kommer ASVT:s Trottex AB behandla personuppgifter. Behandlingen är nödvändig för ASVT:s Trottex ABs berättigade intresse att direkt marknadsföra sig enligt artikel 6 st 1f Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Sådan marknadsföring kan ske genom annonser, direktutskick via post, e-mail eller på annat sätt.  

För marknadsföring av kampanjer, erbjudanden, nya produkter eller tjänster kommer ASVT:s Trottex AB behandla personuppgifter i det fall den registrerade har samtyckt till behandlingen enligt artikel 6 st 1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Den registrerade har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket, innan detta återkallades. Samtycke för direkt marknadsföring kan återkallas genom meddelande om det till trottex@asvt.se. Automatiserade beslut kan ske om att marknadsföring ska skickas till de som är registrerade.

Personuppgifter kan komma att överföras mellan ASVT:S Trottex AB och andra bolag i samma koncern. Vid sådan överföring kan personuppgifter komma att överföras till tredje land utanför EES-området. Vid överföring till tredje land utanför EES-området finns det beslut från EU-kommissionen om att landet har tillräcklig skyddsnivå och/eller att lämpliga eller passande skyddsåtgärder i form av bland annat bindande företagsbestämmelser och/eller standardavtalsklausuler. Kopia av lämpliga skyddsåtgärder kan erhållas genom meddelande om det till trottex@asvt.se.

Personuppgifter i bokföring kommer lagras i sju (7) år i enlighet med 7 kap. 2 § bokföringslagen (1999:1078). Gallring av felaktiga eller för bokföring inte nödvändiga personuppgifter sker vart annat år. 

Den registrerade vars personuppgifter behandlas av ASVT:s Trottex AB har rätt att begära tillgång till rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör den registrerade eller att invända mot behandling samt rätt till dataportabilitet enligt artikel 20 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). 

Den registrerade har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet, Datainspektionen.

Tillhandahållande av personuppgifter är ett nödvändigt krav vid ingående av avtal om auktion eller försäljning med ASVT:s Trottex AB. Om personuppgifter inte tillhandahålls har ASVT:s Trottex AB rätt att vägra sådan uppgift som försvåras av att personuppgift inte tillhandahålls samt att neka anmälan till auktion eller försäljning.

 

ALLMÄNT OM PARTSFÖRHÅLLANDENA

Trottex är endast förmedlare av köpet mellan säljare och köpare. Som nedan anges och även i övrigt föreligger det endast partsförhållande mellan köpare och säljare. Trottex saknar möjlighet att svara för köpare och säljare på något sätt, såsom exempelvis men inte begränsat härtill: köparens identitet, betalningsförmåga, att meddelanden emottagits eller, så som också framgår nedan, lämnade uppgifter om hästar.

      Eventuell reklamation/tvist föres direkt mellan köparen och säljaren. Trottex fritager sig allt ansvar, inkluderande ansvar för felaktiga uppgifter avseende saluförda hästar. Trottex förmedlingsverksamhet upphör automatiskt i och med att avtalsbekräftelse sänds till parterna. Därefter åligger det parterna att själva fullfölja köp genom betalning av köpeskilling, överlämnande av häst och även i övrigt.

 

BUDGIVNING MED MERA

Lägsta bud är 10 000 kr. Minsta tillåtna ökning vid budgivning är 1 000 kr per bud. Moms tillkommer enligt lag. Högsta bud är det sista bud som inkommit till Trottex inom försäljningstiden och som överstiger tidigare bud med minst 1 000 kr. Om två eller fler inkommit med samma bud äger det bud som inkommit först företräde. Vilket bud som inkommit först avgörs av Trottex. Endast bud avgivet över Internet genom utnyttjande av Trottex tjänst räknas som giltigt bud. Vilket som är det senast inkomna budet innan tiden utgår avgörs av Trottex. Bindande köp föreligger mellan säljare och den anbudsgivare som avgivit det högsta budet. Trottex informerar köparen, det vill säga den som angivit högsta bud, om att bindande avtal uppstått. Meddelandet skickas per e-post eller vanlig post. Säljare och köpare erhåller varsin avtalsbekräftelse som skall undertecknas och skickas till motparten, där avtalsparter, köpeskilling och datum för köpet framgår.

 

HÄSTARNAS SKICK

Hästarna säljs i befintligt skick. Fel hos häst får endast påtalas på den grund och inom den tid som särskilt anges nedan under ”Hästarnas skick och reklamationer”. Till samtliga hästar skall ett oberoende veterinärintyg, på auktionsdagen högst 14 dagar gammalt, insändas senast 1 dag före auktionsdagen. I det fall försäljning avser en betäckningsrätt skall istället för veterinärintyg en information avseende antal betäckta ston jämte levande föl för de senaste fem åren insändas till Trottex i tid enligt ovan. Vid försäljning av dräktiga ston skall även dräktigheten bekräftas med intyg högst 14 dagar gammalt. Observera att säljaren svarar för hästen samt för eventuellt ofött föl till och med avlämnande. Säljare av engelska fullblod skall ovillkorligen till Trottex skriftligt lämna tydligt uppgift om hästen uppvisat tecken på någon form av stereotypi, så som men ej begränsat till s.k. boxvandrare, krubbitare, vävare eller om hästen vid arbete har missljud från luftvägarna.

FÖRHÅLLANDET TROTTEX - SÄLJAREN

Av säljaren inskickade kopior på veterinär- och dräktighetsintyg publiceras på Internet tillsammans med övriga adekvata uppgifter rörande hästen såsom träningsstatus, inkörning med mera. Vid, av säljaren tillsammans med anmälan, insänt foto på hästen, visas detta på Internetsidan. Inskickade originalintyg och foto återlämnas till säljaren efter auktionen efter begäran.

 

ANMÄLAN OCH AVGIFTER

Anmälan till auktion sker via auktionssiten. Anmälan via auktionssiten skall göras senast 5 dagar före auktionsdagen. Anmälan till auktion kan också ske skriftligt. Blanketterna finns på ASVT:s Trottex hemsida (www.asvt.se) eller kan beställas från Trottex. Vid anmälan via blankett tillkommer en administrativ avgift utöver anmälningavgiften på 375 kr inkl moms (300kr exkl moms). Undertecknad originalblankett skall vara ASVT:s Trottex AB tillhanda senast 11 dagar före auktionsdagen. (ASVT:s Trottex AB, c/o Stockholms Travsällskap, Box 20501, 161 02 Bromma). Anmälningsavgiften för icke medlemmar i ASVT är per häst 2 500 kronor inklusive moms (2 000 kronor exklusive moms). För medlemmar i ASVT är anmälningsavgiften per häst 1 875 kronor inklusive moms (1 500 kronor exklusive moms). Anmälningsavgiften betalas till ASVT:s Trottex AB i samband med anmälan via auktionssiten. För anmälan via blankett skall anmälningsavgift samt administrativ avgift betalas utan anmodan och skall vara Trottex tillhanda senast auktionsdagen. Inbetalning av anmälningsavgift ska göras till bankgiro 5391-7258, konto i Swedbank 7112-12-40909 (OBS! Begär avisering till mottagaren) eller via betalningstjänsten på auktionssiten. På inbetalningsblanketten ska såväl säljarens som hästens namn noteras.

      Stryks häst under auktionstid på grund av sjukdom, med ett av Trottex godkänt veterinärintyg, debiteras ingen avgift utöver anmälningsavgift. Stryks anmäld häst av annan orsak efter sista anmälningsdag debiteras 1 000 kronor i strykningsavgift. Strykningsavgift skall vara Trottex tillhanda senast fakturans förfallodag.

Auktionsprovision om 3%  tillkommer vid försäljningssummor från 101 000 SEK och beräknas på hela försäljnings­summan exkl. moms. Auktionsprovisionen debiteras säljaren.

** Auktionen kan efter ensidigt beslut av Trottex flyttas eller ställas in. Kan ny auktion inte hållas inom två månader efter utsatt tid upphör auktion­savtalet att gälla mellan parterna. **

Trottex står inget ansvar för skada, vare sig direkt eller indirekt, om auktionen ställs in eller flyttas.

 

FÖRHÅLLANDET KÖPARE - SÄLJARE,

HÄSTARNAS SKICK OCH REKLAMATIONER

Säljaren ansvarar för samtliga uppgifter som lämnats för respektive häst. Säljaren ansvarar för hästens omregistrering efter fullföljt köp. Köparen står kostnaden för hästens omregistrering. Eftersom köparen inte alltid haft möjlighet att undersöka hästen före köpet äger köparen rätt att åberopa fel som kunnat konstateras vid en normal besiktning och som äventyrar hästens brukbarhet som tävlingshäst/avelsdjur. Köparen skall utföra veterinärbesiktning/röntgen inom 14 dagar från avlämnandet, förutsatt att avlämning skett inom 14 dagar från köpet och i annat fall senast inom 28 dagar från köpet. Sker avlämnandet senare än 14 dagar från köpet och detta beror på säljaren, gäller 14 dagar från avlämnandet. Framkommer vid veterinärundersökning fel, som ej angivits på det ingivna intyget eller finner köparen i övrigt fel som enligt ovan får åberopas måste skriftlig reklamation ske till säljaren inom samma tid. All rätt att föra talan avseende fel - även dolda fel - bortfaller om köparen ej reklamerar på detta sätt inom angiven tid utom för det fall att säljaren förfarit svikligt. Oavsett ovanstående reklamationsfrist äger köparen rätten till förlängd reklamationsfrist om hästen testats positiv för bruk av anabola steroider. Detta under förutsättning att köparen låtit ta prov för analys senast inom 14 dagar från auktionstillfället samt inkommit med skriftlig reklamation inom 74 dagar från auktionstillfället. Eventuell tvist förs direkt mellan köparen och säljaren. Säljaren ansvarar ej för skada som drabbar annat djur eller människor genom smittosam sjukdom, vilket djuret hade vid utlämningstillfället och vilken säljaren ej märkt eller borde ha kunnat märka vid noggrann undersökning i samband med leverans. Återlämnas hästen betalas transporten till säljaren av inroparen/köparen. Övriga kostnader som uppkommit efter utlämningen av hästen, såsom träningsavgifter, uppstallning och liknande betalas fram till återlämnandet av köparen.

 

BETALNING OCH AVLÄMNANDE AV HÄSTEN

Säljaren skall fakturera köparen köpeskillingen för hästen utan dröjsmål och senast inom 4 arbetsdagar från det att auktionen avslutats om inte köpare och säljare kommer överens om annat. Betalning skall ske inom 10 dagar från fakturadatum. Inom denna tid skall hästen också avhämtas hos säljaren. Säljare har ingen skyldighet att lämna ut hästen förrän betalningen erhållits. Erläggs inte köpeskillingen inom angiven tid har säljaren rätt att välja mellan att häva köpet eller fullfölja detsamma. Säljaren skall i så fall ha ersättning från köparen för samtliga kostnader i anledning av avtalsbrottet. Äganderätten till hästen övergår på köparen när full betalning erlagts. Köparen bör sålunda teckna försäkring för hästen som är gällande från avlämnandet. Säljaren svarar för kostnaderna för hästen till och med avlämnandet. Risken för hästen går enligt ovan över vid avlämnandet. Avlämnas varan inte i rätt tid och beror det på köparen eller något förhållande på dennes sida, går risken över på köparen när säljaren har gjort vad som ankom säljaren för att avlämnandet skall kunna ske. Köparen är medveten om att han inte erhåller skydd mot säljarens borgenärer förrän avlämnandet.

 

ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL

Säljaren förbehåller sig rätten att innehålla eller återtaga försålt djur och eventuell avkomma därav tills säljaren erhållit likvid. Säljaren ansvarar för omregistrering av hästen.

 

LAGVAL OCH FORUM

Svensk lag skall tillämpas såväl i förhållande mellan Trottex och säljare och köpare som mellan säljare och köpare. Lag om internationella köp skall inte tillämpas. Tvist skall avgöras av svensk allmän domstol.