Villkor

AUKTIONSVILLKOR INTERNETAUKTION 2018
Auktionsförrättare: ASVT:s Trottex AB (Trottex)

Ladda ner som pdf [+]


ALLMÄNT
Auktionen är öppen för svenskregistrerade travhästar samt för engelska fullblod registrerade hos Svensk Galopp. Försäljningen sker på Internet (www.asvt.se) auktionsdagen mellan klockan 18:00 – klockan 22:00. Försäljningstiden förlängs därefter med 5 minuter från senaste bud på de hästar som haft budgivning inom fem minuter före sluttid. Läggs ytterligare bud inom denna femminutersperiod förlängs försäljningstiden med ytterligare fem minuter och så vidare s k dynamisk sluttid.

Bud kan lämnas på hästen redan innan försäljningstiden så snart hästen visas på ASVT:s hemsida.

Säljaren ansvarar för de uppgifter som lämnats för respektive häst och säljaren svarar för hästen fram till avlämnandet, därefter övergår ansvaret på köparen.

Säljaren ansvarar för utlämningen av hästen och förbinder sig att inte sälja hästen under auktionstiden eller efter att köpeavtal ingåtts. Säljaren godkänner att lämnade personuppgifter (namn, postadress och telefonnummer) anges på Internetsidan. I fall det är fråga om konsumentköp enligt konsumentköplagen kan det finnas tvingande bestämmelser som ersätter eller modifierar bestämmelser i dessa villkor. Vad som i villkoren stadgas rörande ”Hästen” eller ”Djuret” gäller också då försäljning avser annan vara, tjänst, nyttighet eller rättighet.

De personuppgifter som lämnats i samband med auktionen kommer primärt att behandlas i syfte att genomföra auktionen samt försäljning. Därutöver kan ASVT:s Trottex AB komma att behandla personuppgifterna för marknadsföring av kampanjer, erbjudanden, nya produkter eller tjänster. Sådan marknadsföring kan ske genom annonser, direktutskick via post, e-mail eller på annat sätt. Personuppgifter kan även komma att överföras mellan ASVT:s Trottex AB och andra bolag i samma koncern. Vid sådan överföring kan personuppgifter komma att överföras utanför EES-området.

Genom anmälan till auktionen och/eller genom köp vid auktionen godkännes att personuppgifter vilka lämnats i anslutning till detta (härmed inkluderas bland annat personnummer och adress) och erforderligt samtycke enligt personuppgiftslagen (1998:204) lämnas härmed.

Det lämnade samtycket kan helt eller delvis återkallas genom skriftligt meddelande till ASVT:s Trottex AB. Om samtycket återkallas och ASVT:s Trottex AB därigenom inte utan svårighet kan fullfölja sina åtaganden eller andra förpliktelser har ASVT:s Trottex AB rätt att vägra utföra sådan uppgift som försvåras genom det återkallade samtycket samt att neka godta anmälan till auktion. Ytterligare information om ASVT:s Trottex AB behandling av personuppgifter erhålls vid förfrågan.


ALLMÄNT OM PARTSFÖRHÅLLANDENA
Trottex är endast förmedlare av köpet mellan säljare och köpare. Som nedan anges och även i övrigt föreligger det endast partsförhållande mellan köpare och säljare. Trottex saknar möjlighet att svara för köpare och säljare på något sätt, såsom exempelvis men inte begränsat härtill: köparens identitet, betalningsförmåga, att meddelanden emottagits eller, så som också framgår nedan, lämnade uppgifter om hästar.

Eventuell reklamation/tvist föres direkt mellan köparen och säljaren. Trottex fritager sig allt ansvar, inkluderande ansvar för felaktiga uppgifter avseende saluförda hästar. Trottex förmedlingsverksamhet upphör automatiskt i och med att avtalsbekräftelse sänds till parterna. Därefter åligger det parterna att själva fullfölja köp genom betalning av köpeskilling, överlämnande av häst och även i övrigt.


BUDGIVNING MED MERA
Lägsta bud är 5 000 kr. Minsta tillåtna ökning vid budgivning är 1 000 kr per bud. Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer. Högsta bud är det sista bud som inkommit till Trottex inom försäljningstiden och som överstiger tidigare bud med minst 1 000 kr. Om två eller fler inkommit med samma bud äger det bud som inkommit först företräde. Vilket bud som inkommit först avgörs av Trottex. Endast bud avgivet över Internet genom utnyttjande av Trottex tjänst räknas som giltigt bud. Vilket som är det senast inkomna budet innan tiden utgår avgörs av Trottex. Bindande köp föreligger mellan säljare och den anbudsgivare som avgivit det högsta budet. Trottex informerar köparen, det vill säga den som angivit högsta bud, om att bindande avtal uppstått. Meddelandet skickas per e-post eller vanlig post. Säljare och köpare erhåller varsin avtalsbekräftelse som skall undertecknas och skickas till motparten, där avtalsparter, köpeskilling och datum för köpet framgår.


HÄSTARNAS SKICK
Hästarna säljs i befintligt skick. Fel hos häst får endast påtalas på den grund och inom den tid som särskilt anges nedan under ”Hästarnas skick och reklamationer”. Till samtliga hästar skall ett oberoende veterinärintyg, på auktionsdagen högst 14 dagar gammalt, insändas senast 1 dag före auktionsdagen. I det fall försäljning avser en betäckningsrätt skall istället för veterinärintyg en information avseende antal betäckta ston jämte levande föl för de senaste fem åren insändas till Trottex i tid enligt ovan. Vid försäljning av dräktiga ston skall även dräktigheten bekräftas med intyg högst 14 dagar gammalt. Observera att säljaren svarar för hästen samt för eventuellt ofött föl till och med avlämnande. Säljare av engelska fullblod skall ovillkorligen till Trottex skriftligt lämna tydligt uppgift om hästen uppvisat tecken på någon form av stereotypi, så som men ej begränsat till s.k. boxvandrare, krubbitare, vävare eller om hästen vid arbete har missljud från luftvägarna.


FÖRHÅLLANDET TROTTEX - SÄLJAREN
Av säljaren inskickade kopior på veterinär- och dräktighetsintyg publiceras på Internet tillsammans med övriga adekvata uppgifter rörande hästen såsom träningsstatus, inkörning med mera. Vid, av säljaren tillsammans med anmälan, insänt foto på hästen, visas detta på Internetsidan. Inskickade originalintyg och foto återlämnas till säljaren efter auktionen efter begäran.


ANMÄLAN OCH AVGIFTER
Anmälan till auktion sker skriftligt. Blanketterna finns på ASVT:s Trottex hemsida på Internet (www.asvt.se) eller kan beställas från Trottex. Anmälan kan också ske via formulär på hemsidan. Undertecknad originalblankett skall vara ASVT:s Trottex AB tillhanda senast 11 dagar före auktionsdagen. Anmälan via hemsidan skall göras senast 5 dagar före auktionsdagen. (ASVT:s Trottex AB, 161 89 STOCKHOLM). Anmälningsavgiften för icke medlemmar i ASVT är per häst 2 500 kronor inklusive moms (2 000 kronor exklusive moms). För medlemmar i ASVT är anmälningsavgiften per häst 1 875 kronor inklusive moms (1 500 kronor exklusive moms). Anmälnings- avgiften skall betalas till ASVT:s Trottex AB utan anmodan och skall vara Trottex tillhanda senast auktionsdagen. Inbetalning av anmälningsavgift ska göras till bankgiro 5391-7258, konto i Swedbank 7112-12-40909 (OBS! Begär avisering till mottagaren) eller via betalningstjänsten på hemsidan. På inbetalningsblanketten ska såväl säljarens som hästens namn noteras. Stryks häst under auktionstid på grund av sjukdom, med ett av Trottex godkänt veterinärintyg, debiteras ingen avgift utöver anmälningsavgift. Stryks anmäld häst av annan orsak efter sista anmälningsdag debiteras 1 000 kronor i strykningsavgift. Strykningsavgift skall vara Trottex tillhanda senast fakturans förfallodag.
** Auktionen kan efter ensidigt beslut av Trottex flyttas eller ställas in. Kan ny auktion inte hållas inom två månader efter utsatt tid upphör auktionsavtalet att gälla mellan parterna. **
Trottex står inget ansvar för skada, vare sig direkt eller indirekt, om auktionen ställs in eller flyttas.


FÖRHÅLLANDET KÖPARE - SÄLJARE, HÄSTARNAS SKICK OCH REKLAMATIONER
Säljaren ansvarar för samtliga uppgifter som lämnats för respektive häst. Säljaren ansvarar för hästens omregistrering efter fullföljt köp. Köparen står kostnaden för hästens omregistrering. Eftersom köparen inte alltid haft möjlighet att undersöka hästen före köpet äger köparen rätt att åberopa fel som kunnat konstateras vid en normal besiktning och som äventyrar hästens brukbarhet som tävlingshäst/avelsdjur. Köparen skall utföra veterinärbesiktning/röntgen inom 14 dagar från avlämnandet, förutsatt att avlämning skett inom 14 dagar från köpet och i annat fall senast inom 28 dagar från köpet. Sker avlämnandet senare än 14 dagar från köpet och detta beror på säljaren, gäller 14 dagar från avlämnandet. Framkommer vid veterinärundersökning fel, som ej angivits på det ingivna intyget eller finner köparen i övrigt fel som enligt ovan får åberopas måste skriftlig reklamation ske till säljaren inom samma tid. All rätt att föra talan avseende fel - även dolda fel - bortfaller om köparen ej reklamerar på detta sätt inom angiven tid utom för det fall att säljaren förfarit svikligt. Oavsett ovanstående reklamationsfrist äger köparen rätten till förlängd reklamationsfrist om hästen testats positiv för bruk av anabola steroider. Detta under förutsättning att köparen låtit ta prov för analys senast inom 14 dagar från auktionstillfället samt inkommit med skriftlig reklamation inom 74 dagar från auktionstillfället. Eventuell tvist förs direkt mellan köparen och säljaren. Säljaren ansvarar ej för skada som drabbar annat djur eller människor genom smittosam sjukdom, vilket djuret hade vid utlämningstillfället och vilken säljaren ej märkt eller borde ha kunnat märka vid noggrann undersökning i samband med leverans. Återlämnas hästen betalas transporten till säljaren av inroparen/köparen. Övriga kostnader som uppkommit efter utlämningen av hästen, såsom träningsavgifter, uppstallning och liknande betalas fram till återlämnandet av köparen.


BETALNING OCH AVLÄMNANDE AV HÄSTEN
Säljaren skall fakturera köparen köpeskillingen för hästen utan dröjsmål och senast inom 4 arbetsdagar från det att auktionen avslutats om inte köpare och säljare kommer överens om annat. Betalning skall ske inom 10 dagar från fakturadatum. Inom denna tid skall hästen också avhämtas hos säljaren. Säljare har ingen skyldighet att lämna ut hästen förrän betalningen erhållits. Erläggs inte köpeskillingen inom angiven tid har säljaren rätt att välja mellan att häva köpet eller fullfölja detsamma. Säljaren skall i så fall ha ersättning från köparen för samtliga kostnader i anledning av avtalsbrottet. Äganderätten till hästen övergår på köparen när full betalning erlagts. Köparen bör sålunda teckna försäkring för hästen som är gällande från avlämnandet. Säljaren svarar för kostnaderna för hästen till och med avlämnandet. Risken för hästen går enligt ovan över vid avlämnandet. Avlämnas varan inte i rätt tid och beror det på köparen eller något förhållande på dennes sida, går risken över på köparen när säljaren har gjort vad som ankom säljaren för att avlämnandet skall kunna ske. Köparen är medveten om att han inte erhåller skydd mot säljarens borgenärer förrän avlämnandet.


ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL
Säljaren förbehåller sig rätten att innehålla eller återtaga försålt djur och eventuell avkomma därav tills säljaren erhållit likvid. Säljaren ansvarar för omregistrering av hästen.


LAGVAL OCH FORUM
Svensk lag skall tillämpas såväl i förhållande mellan Trottex och säljare och köpare som mellan säljare och köpare. Lag om internationella köp skall inte tillämpas. Tvist skall avgöras av svensk allmän domstol.


Allmänt
Vi säljer produkter via vår webshop till privatpersoner och företag i Sverige. För att handla hos oss måste du vara minst 18 år. Genomförd beställning innebär att du godkänner våra köpvillkor och samtycker till att ditt namn och din adress registreras i vårt kundregister.


Beställning
Vi tillämpar inte minimiorder, och inte heller expeditionsavgift.


Priser
Priserna på våra produkter anges i svenska kronor exkl. och inklusive moms. Båda priser presenteras på respektive produkt.


Garanti
Vi kontrollerar alltid varorna innan vi skickar dem, men har det ändå blivit något fel på produkten, vänligen kontakta oss så fort som möjligt efter mottagandet. Du får då vidare instruktioner om hur du återsänder produkten till oss och information om återbetalning.


Orderbekräftelse
En orderbekräftelse skickas till den e-postadress som uppgavs vid beställningen.


Öppet köp och returrätt
Öppet köp tillämpas enligt de villkor som gäller enligt distans- och hemförsäljningslagen, gäller ej företag. Den innebär att du har rätt att ångra ditt köp eller byta till annan produkt inom 14 dagar från det att varan mottagits. Detta förutsatt att varan är oanvänd och i obruten originalförpackning. Du står för returfrakten. Kontakta oss om du vill returnera varan så att vi vet när den skickas. Bifoga ditt namn, ordernr och returorsak. Skicka inte returvaror mot postförskott eller efterkrav. Önskar du att få pengar tillbaka för varan sätter vi in beloppet på ditt konto, dock först efter att vi mottagit varan.


Leveranstid
Finns de varor du beställt på lager, skickas de normalt inom 1-2 vardagar. Saknas något så inväntar vi leverans tills allt finns på lager, därefter skickas hela beställningen på en gång. Då får du ett meddelande om beställningen inte kan skickas inom 1-2 vardagar.


Leverans och frakt
Fraktkostnaden för er lagda order framgår i kassan innan ni betalar er/era produkter. Vi levererar endast till adresser i Sverige. Bor du i annat land och vill handla hos oss, var vänlig kontakta oss så hjälper vi till med beställningen. Vi levererar dina varor med brev eller paket beroende på vikt och storlek. Vid små försändelser kan varan skickas som brev och kommer då normalt direkt i din brevlåda. Vid större försändelser får du en avisering via sms eller e-mail och du hämtar sedan ut ditt paket på närmaste serviceställe. För att hämta ut ditt paket behöver du din legitimation och paketets löpnummer.

Ser du att paketet är skadat redan när du får det, om möjligt, anmäl det direkt på utlämningsstället. Annars kontakta oss omgående för vidare hantering. Observera att vi ibland kan behöva kontakta vår distributör för vidare instruktioner.
Outlöst paket tillfaller oss. Outlösta paket omfattas inte av ångerrätt.


Betalningsalternativ
Kort eller direktbetalning, sker avgiftsfritt via betaltjänsteföretaget.
Betalning sker enkelt och säkert. Betaltjänsteföretaget samarbetar med VISA, MasterCard samt alla Svenska banker som erbjuder direktbetalningar. Betaltjänsteföretaget håller höga säkerhetskrav och är PCI-certifierade av Trustwave som är en internationell organisation för säker e-handel. All trafik krypteras genom SSL 128 bitar och alla kortöverföringar bygger på bankernas så kallade 3D-secure teknik.


Personuppgifter
Dina personuppgifter lagras i vårt kundregister när du registrerar dig som kund hos oss. Vi garanterar att ingen obehörig har tillgång till detta register och att dina personuppgifter eller din e-postadress inte lämnas ut till andra företag. Vi lagrar ej några kortuppgifter på denna plattform.


Tryckfel
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutsålda varor och prisändringar. Vi reserverar oss också för att utseendet på produkten kan skilja något från verkligheten.


Fakturafunktionen hos Payer

”När du väljer faktura som betalsätt får du hem dina varor innan du betalar. Vi tar ut en avgift på 25 kr vid köp via faktura. Fakturan förfaller 10 dagar efter köpet, samt skickas via e-mail.

Vid försenad eller utebliven betalning debiteras en påminnelseavgift om f.n. 60 kr samt dröjsmålsränta på 2 % per månad.”